Právě teď DOPRAVA ZDARMA nad 400 Kč! Po celé ČR až na vaši adresu. Úplně na všechno! (více info)
Je už váš nákup nad 400 Kč? Bravo, máte nárok na POŠTOVNÉ ZDARMA!

Košík je zatím prázdný.

Nevybrali jste položky k porovnání.

Reklamace a reklamační řád


Postup reklamace - jak rychle vyřídit Vaši reklamaci?

Naše společnost i všichni její zaměstnanci se vždy snaží dbát na kvalitu našich produktů i poskytovaných služeb. Přes veškerou naši snahu se může stát, že se zbožím, které jste od nás obdrželi, není něco v pořádku. Například vada na zboží, dodání jiného zboží nebo množství než bylo objednáno, cena za zboží nebo služby je jiná než v objednávce, atd. V takovém případě pro Vaši maximální spokojenost a co nejrychlejší vyřízení reklamace Vám doporučujeme postupovat podle následujícího návodu:

 • Přečtěte si náš reklamační řád, kde naleznete například informace o záručních dobách nebo o tom, v jakých případech je možné zboží reklamovat.
 • Na e-mail info@chcilatky.cz, telefonicky na tel. (+420) 607 233 332, nebo osobně na naší provozovně, nám prosím sdělte, že chcete zboží reklamovat, uveďte číslo objednávky nebo faktury a přesně popište, o jakou vadu se jedná, nebo jak se projevuje. Budeme rádi, pokud přiložíte také fotografii závady.
 • Doporučujeme vytisknout a vyplnit náš reklamační formulář.
 • Reklamované zboží, pokud možno se všemi součástmi a v originálním obalu, nám doručte poštou nebo osobně. V případě zaslání zásilku pečlivě zabalte, aby nedošlo k jejímu poškození při přepravě. U některých vad není nutné zasílat zboží zpět (např. nesprávná cena), v tom případě se na řešení dohodnete s našimi pracovníky ihned při oznámení reklamace.
 • K reklamaci přiložte také následující dokumenty (nebo jejich kopie): doklad o koupi (fakturu nebo dodací list), záruční list, byl-li se zbožím dodán, vyplněný reklamační formulář, případně další dokumenty či důkazy vztahující se k reklamovanému zboží nebo jeho závadě (např. fotografie). Místo reklamačního formuláře můžete také zaslat vlastní přesný popis závad a jejich projevů, návrh na vyřízení reklamace (oprava, výměna zboží, vrácení peněz, ...) a pro případ vrácení peněz také číslo Vašeho účtu.
 • Zásilku s reklamovaným zbožím nám můžete zaslat poštou nebo doručit osobně na adresu Textil Soldán s.r.o., Vejvanovského 469/8, 767 01 Kroměříž, Česká republika, . V případě zaslání doporučujeme zásilku pojistit! Zásilku nezasílejte na dobírku - ta nebude převzata! Pokud reklamaci uznáme za oprávněnou, nahradíme Vám zaplacené poštovné (v případě nepřiměřeně vysokého poštovného však pouze do výše obvyklého poštovného České pošty pro zásilky v rámci ČR).
 • Po obdržení reklamovaného zboží Vám potvrdíme jeho přijetí a sdělíme, jakým způsobem bude reklamace vyřizována.
 • Následně uděláme vše pro to, abychom Vaši reklamaci vyřídili co nejdříve. Běžně reklamace vyřizujeme během několika dnů případně do týdne. V nejzazším případě reklamaci vyřídíme do 30 dnů.
 • Vyřízenou reklamaci, opravené nebo vyměněné zboží, nebo v případě neuznané reklamace zboží původní, Vám zašleme zpět na Vaši adresu. Poštovné v tomto případě hradíme my!
 • V případě uznané reklamace a vrácení peněz (nebo poskytnutí slevy) Vám odpovídající částku pošleme na uvedené číslo účtu.
 • To je vše :-)

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně reklamací se na nás neváhejte obrátit na e-mail či telefon, které naleznete v kontaktních informacích.


Vrácení a výměna zboží

Pokud chcete zboží vyměnit za jiné nebo vrátit v zákonné lhůtě 14 dnů, pak potřebné informace naleznete na stránce Vrácení a výměna zboží.


Reklamační řád

Reklamační řád provozovatele internetového obchodu Chci Látky.cz, společnosti Textil Soldán s.r.o., Vejvanovského 469/8, Kroměříž (dále jen "prodávající"), slouží k informování kupujících, kteří jsou zároveň spotřebiteli (dále jen "kupující") o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady spotřebních výrobků (dále jen "zboží"), v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění. Ostatní záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídím právním řádem České republiky.

I. Odpovědnost prodávajícího za vady

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména že:

 • zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle vzorku nebo předlohy,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Prodávající NEODPOVÍDÁ kupujícímu za vady na zboží v těchto případech:

 • byla-li vada na zboží již v okamžiku převzetí a na tuto vadu byla sjednána nižší cena nebo sleva z kupní ceny, nebo pokud kupující o vadě věděl,
 • jde-li o opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy zboží,
 • pokud byla vada způsobena kupujícím, vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením, nebo použitím zboží k jinému účelu, než k jakému je určeno,
 • vznikla-li vada v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího,
 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží již při převzetí zboží kupujícím.

II. Uplatnění reklamace

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání.

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, a že reklamuje u správného prodávajícího. To lze prokázat nejlépe dokladem o koupi, či jiným dokladem obsahujícím identifikaci prodávajícího, reklamovaného zboží a datum koupě.

Má-li zboží při převzetí vady, může kupující vždy požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující může požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li možné dodání nového zboží bez vad nebo výměna součásti, může kupující odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Pokud nemůže kupující zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (obvykle tři krát a více) nebo pro větší počet vad (obvykle tři a více), má kupující právo na dodání nového zboží, výměnu součásti, nebo odstoupení od smlouvy.

III. Lhůta pro uplatnění reklamace

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Právo z odpovědnosti za vady lze uplatnit pouze u vad, za které prodávající kupujícímu odpovídá.

Kupující má povinnost oznámit zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu prodávajícímu a zboží mu předat, aby vada mohla být přezkoumána.

Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou nemůže kupující zboží užívat.

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

Lhůtu pro uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží. Ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu používání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

IV. Vyřízení reklamace

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, je prodávající povinen vydat mu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum uplatnění reklamace, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení kupující požaduje.

Je-li kupujícím spotřebitel, prodávající rozhodne o reklamaci ihned nebo ve složitějších případech do tří pracovních dnů. K této lhůtě se připočte doba potřebná k odbornému posouzení vady zboží. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, celkově nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodli na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má kupující právo na dodání nového zboží, odstoupení od smlouvy nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Při oprávněné reklamaci má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

V. Smluvní záruka za jakost

Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (např. záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po uvedenou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si uchová obvyklé vlastnosti (záruční doba). Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka za jakost, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí ustanovení článku II. tohoto reklamačního řádu.

Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení.

VI. Řešení sporů

V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt na webových stránkách České obchodní inspekce. Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme kupujícímu nejdříve kontaktovat zákaznickou podporu prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

VII. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 3. 2017 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo jako dokument na https://www.chcilatky.cz/reklamace/.